Del I – PR-planen

1. Företaget och dess koncept

Det finns dom som tycker att det känns överflödigt att definiera sitt företag och dess affärsidé i ord. Men när det handlar om kommunikation är det väsentligt att göra det. Sammanfattningen av ditt företag och dess koncept utgör nämligen basen för ditt fortsatta kommunikationsarbete. Definitionen (eller delar av den) kommer du att använda i allt från din muntliga kommunikation till texter i broschyrer och på företagets hemsida. Den skulle exempelvis kunna se ut så här:

Företaget AB är ett nyetablerat (2009) företag inom Business-to-Business segmentet. Bolaget bildades gemensamt av personerna X, Y och Z som alla har ett förflutet som affärsområdeschefer inom företaget W.

Under våren 2010 kommer Företaget AB att lansera ett koncept som möjliggör Internethandel mellan leverantörer och återförsäljare. Konceptet är ett PC- baserat system där leverantörernas produktkataloger ligger åtkomliga för detaljisterna online. Databasen innehåller produktinformation, priser, erbjudanden etc.

I Sverige sker etableringen genom Företaget AB Sverige och under kommande år avses även kontakter knytas med lokala partners i första hand Storbritannien, Frankrike och i andra hand Tyskland. På dessa marknader sker etableringen dels genom samägda dotterbolag eller genom licensförsäljning till större leverantörer.

Under första verksamhetsåret planeras utvidgning inom områdena reservdelshantering och sjukvårdsartiklar. Utvecklingen av nya applikationer sker i möjligaste mån i samverkan med kund eller marknad.

Företaget AB:s koncept är färdigutvecklat i en demonstrationsversion. Under våren 2010 genomförs provinstallationer för att vara kommersiellt säljklara under andra kvartalet 2010.

För Företaget AB:s kunder medför Internetkonceptet en förenklad övergång till elektronisk handel. Kostnaderna blir dessutom låga då katalogiseringen av produktutbudet redan är genomförd samt att Företaget AB kan erbjuda hjälp med webbdesign och tillhandahålla nödvändig hård- och mjukvara.

SKRIVÖVNING
Nu är det din tur. Definiera ditt företags nuvarande situation och vilka dina framtidplaner är. Om du redan har en affärs- och/eller marknadsplan kan du utgå ifrån den. Beskriv företagets:

 

  • Affärsidé/koncept.
  • Produkt och/eller tjänsteutbud. Beskriv vilka fördelar de ger användarna.
  • Försäljningsstrategier.
  • Affärs- och verksamhetsplaner på kort och på lång sikt.
  • Affärs- och verksamhetsmål på kort och på lång sikt.
  • Marknads- och konkurrenssituationen.
  • Historik (årtal för grundande, produkt- eller tjänsteutveckling, branschutveckling etc).
  • Grundare (namn och CV etc). Nyckelkunder.
  • Partners och samarbeten.

© 2009 Copyright: Bernd Schmitz

Mångfaldigande av innehållet i PR-handboken, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrätt förbjuden utan medgivande av författaren.

Telefon

+46 (0)70 931 40 50