Appendix

Ordlista

A

A-region En administrativ region som består av en eller flera samarbetande kommuner. För varje A-region finns det uppgifter om tidningarnas spridning. För närvarande finns 70 A-regioner i Sverige.

Ackumulerad räckvidd Det antal personer som ser eller lyssnar på en tv- eller radiokanal under en avgränsad period.

AD Art Director, formgivare, se även Layoutare.

Advertorial En annons utformad som en artikel.

Affinitet Den andel av ett radio- eller tv-programs publik som tillhör den definierade målgruppen. Om en viss målgrupp är överrepresenterad i förhållande till hela befolkningen, råder hög affinitet.

Andel En måttangivelse på en radio- eller tv-kanals relativa styrka gentemot konkurrenterna. Man mäter kanalens andel av den totala lyssnar- eller tittarskaran vid en given tidpunkt.

Anfang Stor begynnelsebokstav som inleder en text eller ett stycke. Fyller vanligtvis upp tre till sju rader.

Ansvarig utgivare Den person som är juridiskt ansvarig för en tidnings-, radio- eller tv-kanals innehåll.

A-tid Benämning på den mest attraktiva sändningstiden i radio.

Automation Benämning på en obemannad radiosändning. Sändningen är ”förprogrammerad” och sköts ofta av en cd-växlare som spelar musik, varvat med förinspelade muntliga inslag.

B

Bakvagn Sista delen av en tidning som vanligen innehåller ett antal fasta avdelningar. Även benämning på andra hälften av en årsredovisning som innehåller siffermaterialet.

Banner En annons på en Internetsida som ofta är aktiv, det vill säga att användarna via ett klick på annonsen förflyttas till företagets egna hemsida eller till en kampanjsida.

Barter Utbyte av produkter, tjänster eller annonsutrymme mellan olika medier. En radiokanal kan exempelvis låta en tidning annonsera i kanalen i utbyte mot en att radiokanalen får en annons i tidningen. Inga pengar utväxlas.

Bastal Det totala antalet genomförda intervjuer i en undersökning.

Besök Det totala antalet gånger en Internetsida har blivit besökt under en viss period. Alla besök räknas vilket innebär att en och samma person kan stå för många av besöken.

Besökare Ett mått på det antal unika individer som har besökt en Internetsida under en viss period.

Bildbyline Ett mindre porträttfotografi med namn på upphovsmannen/männen till en tidningsartikel. Placeras oftast i slutet av artikeln. Se även Byline.

Bildproducent Bildproducenten ansvarar för redigeringen av bildmaterialet i en tv-sändning, eller om det rör sig om en direktsändning, vid varje tillfälle under programmets gång avgöra vilken bildupptagning som ska sändas.

Billboard En ”skylt” med ett företags- eller en produkts logotyp som visas före och/eller efter sponsrad tv-sändning. Ofta läser en röst namnet på företaget eller produkten i anslutning till att skylten visas (”voice over”).

Biografi Även Bio. CV/bakgrundstext om en nyckelperson i företaget, används som underlag för journalister inför en intervju och i pressmappen.

Blankrad Benämning på en tom textrad i exempelvis en artikel.

Block Benämning på reklamavsnitt mellan ordinarie tv- program.

Blogg Även webblogg eller blog. En webbplats som innehåller periodiskt publicerade inlägg i olika ämnen av en enskild ellerflera bloggare som samarbetar. Inläggen har ofta någon sorts nyhetskaraktär och bloggens besökare kan vanligtvis lämna kommentarer. Mellan bloggar sker ofta ett utbyte av innehåll och information.

Blåkopia Benämning på ett provtryck av en tidning- eller broschyr etc. Namnet kommer av att färgåtergivningen i kopian har reducerats till att endast visa blå färg. Se även CMYK.

Bortfall Benämning på det totala antalet personer i urvalet som inte svarade på en undersökning.

Boilerplate Även boiler eller kokplatta. En kort standardtext ofta placerad i slutet av ett pressmeddelande som beskriver företaget och dess produkt- och/eller tjänsteutbud.

Break Benämning på ett reklamavbrott som läggs in mitt i ett tv-program.

Breddare En rektangulär bild på en tidningssida som har en större bredd än höjd. Jmfr Höjdare.

Broadsheet Benämning på ett tidigare vanligt använt större tidningsformat. Sedan mitten av 1990-talet har många dagstidningar gått ifrån de större formaten till tabloidformat. En halv broadsheet benämns tabloid.

Bruttoräckvidd Det totala antal personer som har läst, lyssnat eller tittat på ett specifikt medie under en viss period. Samma läsare, lyssnare eller tittare kan räknas flera gånger.

Brödtext Den del av texten i en artikel eller ett pressmeddelande som följer efter rubriken och ingressen. I brödtexten beskrivs nyheten och dess sammanhang mer i detalj.

Budskapsbrygga En formulering som en intervjuperson kan använda för att styra över en oönskad fråga till det egna budskapet.

Budskapsplattform Den uppsättning budskap som ska genomsyra all kommunikation. Vanligen består plattformen av tre till fyra huvudbudskap och en uppsättning stödjande budskap.

Byline Namnet på upphovsmannen/männen till en artikel eller ett fotografi. Placeras vanligen först eller sist i en artikel eller under eller vid sidan av ett fotografi.

C

Case Även Praktikfall. En beskrivning, ofta i artikelform, av lyckade lösningar, resultat och erfarenheter av hur företagets produkter/tjänster används i praktiken. En vanlig form av PR- uppslag mot fackpress.

Cliffhanger Benämning på att avsluta (inför ett reklamavbrott eller avsnittsslut) när det är som mest spännande i ett tv-program, så att publiken lockas att följa med vid nästa sändningstillfälle.

CMYK [Cyan (blå), Magenta (blå/röd/grön), Yellow och Keycolor (svart)]. De fyra processfärgerna som används vid offsettryck. Se även Blåkopia.

Cookie En liten kodsträng som bl.a. används för att mäta webbtrafik. Kan även användas för att identifiera en besökare till en webbsida.

Coincidential Undersökning som utförs med hjälp av telefon och som kartlägger vilket radio- eller tv-program publiken lyssnar/ser på i den stund de kontaktas.

Community relations PR disciplin som syftar till att främja kontakten med närsamhället och de lokala myndigheterna.

Corporate Storytelling En kommunikationsteknik som använder sanna berättelser och händelser från företaget eller organisationen för att stärka organisationen, underlätta rekrytering och addera värden till varor och tjänster. Corporate Storytelling används särskilt för att visa emotionella värden och organisationens värderingar.

CSR Corporate Social Responsibility, på svenska; ”företagens samhällsansvar”, kallas idén om att företag ska ta ansvar för de verkningar de har på samhälle och miljö. Företagets samhällsansvar kan delas upp i tre delar; etiskt ansvarstagande (affärsetik, arbetsförhållanden etc), miljömässigt ansvarstagande och socialt ansvarstagande (ex etnicitet på arbetsplatsen och samhällsengagemang).

D

Daglyssning Det antalet personer som lyssnar på en radiokanal någon gång under dagen.

Dagstidning En publikation som utkommer med minst en utgåva per vecka, vars primära uppgift är allmän eller riktad nyhetsförmedling och debatt. Tidningen ska ha ett giltigt utgivningsbevis, en offentliggjord utgivningsplan och minst 25 procent redaktionellt innehåll.

DAT Digital Audio Tape En sorts ljudband som används vid digitala inspelningar.

Datering Namnet på en ort i inledningen av en artikel som talar om varifrån en nyhet kommer eller var ett reportage är gjort.

Day After Recall Undersökningsmetod där ett antal slumpmässigt utvalda personer kontaktas per telefon och tillfrågas vad de kommer ihåg av det de sett på TV, eller hört på radio, under föregående dag.

Deadline Tidsgränsen för då ett redaktionellt arbete (författande av en artikel, sammanställning av ett inslag eller fotografering) ska vara slutfört och inlämnat till redaktionen.

Dekorfärg De färger (utöver svart) som kan användas på exempelvis en tidningssida.

Demografiska data Uppgifter om kön, ålder, inkomst, utbildning, boendeform etc i en undersökning eller i ett statistiskt material.

Desken Även Nyhetsdesken. Större redaktioner har en nyhetsdesk tar emot och fördelar nyhetstips och pressmeddelanden bland reportrarna. Här görs en första gallring och nyhetsvärdering.

Digital PR PR-aktiviteter som bygger på digitala kanaler.

Direktmarknadsföring [DM]. Marknadsföringsmetod som innebär att man tar direktkontakt med målgruppen via exempelvis utskick, telefon eller personliga besök.

Dragarbild Även Dragare. Den bild eller det fotografi som är störst på en tidningssida.

Drawer statement Ett förberett uttalande eller en kommentar som används om en fråga blir aktuell. Fram till dess ligger den i avvaktan i ”byrålådan”.

Drivetime Den sändningstid inom radion som sammanfaller med den tid då lyssnarna är på väg till eller ifrån jobbet (i bilen).

Dubbeltäckning Benämning på den andel av en tidnings genomsnittliga läsekrets som vanligtvis även läser en annan tidning.

Dummy Benämning på ett provexemplar av en tidning eller trycksak etc.

Dårrad En förtydligande rubrikrad som placeras direkt ovanför en artikels huvudrubrik. Se även Nerryckare.

E

Edition Benämning på en särskild (egen) del av en tidnings upplaga. Det kan exempelvis vara en lokalt inriktad specialdel eller en extraupplaga där man tagit med de senaste nyheterna.

Eftertext Benämning på radannonser etc i slutet av en tidning. Även den text som rullar i slutet av ett tv-program eller film.

Elevator Story Sammanfattande beskrivning av företaget och dess verksamhet på ”en minut” eller så lång tid det tar att åka upp i hissen.

Embargo Även Publiseringsfrist. En av avsändaren bestämd tidpunkt då en publikation tidigast får publicera en nyhet. Relativt vanligt utomlands, men sällsynt i Sverige.

Emotional Selling point ESP Benämning på den mentala känsla som en produkt eller tjänst ger användarna. Jmfr Unique Selling Proposition.

Etermedier Medier som sänds genom ”etern” dvs radio och tv.

Ettan Benämning på omslaget eller förstasidan på en tidning i tabloidformat. Även en tidnings viktigaste nyhet.

Event management PR-disciplin som går ut på att anordna publicitets- och relationsskapande evenemang och aktiviteter.

Event marketing Även Evenemangsmarknadsföring. Att anordna eller köpa äganderätten till ett evenemang i syfte att markandsföra företaget eller dess produkter/tjänster.

Exklusiv införsäljning Att kontakta och ge en redaktion eller en reporter ensamrätt till en nyhet.

Exklusiv intervju Att ge en intervju till enbart en redaktion eller en reporter.

F

Faksimil Avbildning i tryck av tidigare publicerad artikel eller bild som kan publiceras utan tillstånd från upphovsmannen. För att markera att det rör sig om ett faksimil ser texten eller bilden ofta ut att vara ”utriven” med taggad kant.

Falsning Benämning på vikning av ett pappersark.

Falskt uppslag Ett uppslag i en tidning som avsiktligen utformas för att se ut som ett mittuppslag trots att det inte är det.

Featureartikel Även Faktaartikel En längre ingående specialartikel eller reportage.

Format I tv-sammanhang betecknar ”format” en programidé som utvecklats av ett produktionsbolag eller av tv- kanalen självt. På radiosidan avser kanalens ”format” dess huvudsakliga redaktionella inriktning.

Framvagn En tidnings första del som bland annat innehåller nyheter. Även benämning på första delen av en årsredovisning med företagsfakta och verksamhetsberättelse i text och bild. Jmfr Bakvagn.

Frilagd Benämning på ett fotografi där hela eller delar av bakgrunden har tagits bort.

Frågor och svar Se Q&A.

Förstatidning Den störstatidningen på en ort.

G

Gemen Liten bokstav. Jmfr Versal.

Genomslag Även Exponering. Det antal artiklar eller omnämnanden som blir resultatet av en PR- aktivitet.

GIF Graphic Interchange Format Ett vanligt filformat vid publicering av bilder på Internet.

Grej slanguttryck för något som anses vara värt att skriva en artikel eller notis om.

H

Horunge Benämning på en ofullständig rad som hamnat högst upp i en spalt.

Hushållstäckning Mått som anger spridningen av en dagstidning. Anges ofta som antalet distribuerade tidningar per 100 hushåll i en A-region eller en kommun.

HUT Households Using Television Det totala antalet hushåll som har sin TV påslagen under en viss period. HUT anges ofta som en procentandel av det totala antalet hushåll som har en TV eller tillgång till en viss tv-kanal.

Hydrofon Intern källa t ex en kontakt bland de anställda som kan förmedla stämningen under en krissituation.

Höjdare En rektangulär bild på en tidningssida som har större höjd än bredd. Jmfr Breddare.

I

ID:s Benämning inom radion på exempelvis kort information om stationens namn, vilken frekvens man sänder på etc. ID:s sänds ofta i form av jinglar eller sweepers.

Infomercial En mer berättande och informativ form av tv-reklam (exempelvis TV-shop).

Informationspolicy Även Presspolicy Styrdokument som beskriver vem i företaget eller organisationen som uttalar sig i vilken fråga, förhållningssätt i olika frågor samt ansvar och rutiner vid olika händelser.

Införsäljning Att ”sälja in” en nyhet till en redaktion eller enskild journalist. Se även Pitch.

Ingress Det första stycket i en artikel eller ett pressmeddelande som sammanfattar nyhetens innehåll. Vanligen utformas ingressen i fet eller kursiv stil. Bör inte omfatta mer än några rader.

Internkommunikation kommunikation med interna målgrupper exempelvis anställda eller medlemmar.

Investor relations Även IR eller Investerarrelationer. PR-disciplin som syftar till att främja kontakten med och relationerna till aktieägare, investerare och finansvärld. Används i första hand av företag som är börsnoterade eller på väg att bli noterade.

Issues management PR-disciplin i vilken man analyserar företagets omvärld, opinionsläget, samhällsdebatten och krisrisker etc som har anknytning till och kan komma att påverka företagets verksamhet.

IP Intervjuperson Benämning på den eller de personer som intervjuas i en undersökning. Se även Respondent.

J

Jingel Benämning på en annons eller ljudlogotype inom radion. Jingeln utformas vanligen som ett kort musikstycke med sång.

K

Kanal Kommunikationsväg mellan avsändare och mottagare. Används även synonymt med media.

Kanalströmningar Benämning på mediepublikens vandringar/byten/ mellan olika tv- eller radiokanaler.

Kerning Benämning på det att minska enstaka mellanrum i en text. Jmfr Knipning.

Kioskvältare. En sensationell artikel eller ett sensationellt inslag.

Knipning Benämning på det att minska avståndet mellan bokstäverna i text så att den blir tätare.

Knäck. Journalistslang för ”artikel” eller ”inslag”.

Kommunikation Ordet kommunikation kan härledas från latinets communicare som betyder dela, meddela, förena, göra gemensamt.

Koncession Benämning på ett tillstånd att få sända kommersiell radio eller TV över ett visst geografiskt område.

Konsoliderad data Benämning på den insamlade och slutgiltigt bearbetade informationen i en undersökning.

Kontrollrum Benämning på det rum i tv-sändningar/inspelningar varifrån man bestämmer vad som ska läggas ut i bild, vilken kameras bildupptagning som ska användas osv.

Korrespondent Även Korre. Benämning på en reporter som är placerad och rapporterar från en annan ort än utgivningsorten. Reporter som rapporterar från utlandet kallas Utlandskorrespondent.

Kriskommunikation Kommunikationsarbete för att hjälpa företaget att hantera krissituationer inklusive förberedelser, akut krishantering och efterarbetet.

Krismanual Även krisplan eller krispolicy. Ett dokument, ofta i kombination med en checklista, som beskriver hur företaget eller organisationen ska agera i en krissituation.

Kundcase Se case.

Kägel Typografisk benämning på det utrymme som bokstäverna tar på en rad. Jmfr Punkt.

Körschema Tidsschema över de olika moment som ingår i en radio- eller tv-sändning/inspelning.

L

Layout Benämning på den grafiska utformningen av exempelvis en tidningssida.

Layoutare Benämning för formgivare.

LGL Lyssnarnas genomsnittliga lyssnartid Den genomsnittliga tid en radiokanals publik lyssnar till kanalen under ett givet tidsintervall. Anges i minuter.

Lobbying Påverkande PR- aktiviteter gentemot politiker och statstjänstemän.

Lufta Att göra en artikel mer luftigt genom att lägga in mer tomt utrymme ovanför mellanrubriker, mellan ingress och text eller mellan stycken.

Lyssnare Det antal personer som faktiskt har lyssnat på en radiokanal under ett givet tidsintervall. Att bara ha tillgång till kanalen räcker inte för att räknas som lyssnare.

Läsartid Ett mått på hur länge en genomsnittlig läsare läser sin tidning.

Lyssnartid Ett mått på hur länge en genomsnittlig lyssnare lyssnar på radio, eller på en viss radiokanal.

Läsekrets Det totala antal personer som läser en genomsnittlig utgåva av en tidning.

Läsfrekvens Ett mått på hur många utgåvor av en tidning eller tidskrift den genomsnittlige läsaren läser (till exempel två nummer av totalt fyra och så vidare).

Löp Journalistslang för ”Löpsedel”.

M

Marknads-PR PR-aktiviteter med huvudsakligt syfte att stödja marknadsföringen av företagets produkter/tjänster.

Materialdag Tid för material- och manuslämning.

Meddelarfrihet Även källskydd Lagstadgad rätt för alla att informera massmedia. Att efterforska om vem som har lämnat informationen är inte tillåtet och mottagaren av informationen får heller inte avslöja sin källa. Meddelarfriheten regleras i Tryckfrihetsförordningen.

Medielista Även sändlista. En förteckning över medier relevanta för företaget och som ska bearbetas i samband med en PR- aktivitet.

Medieträning Träning för att förbereda talespersoner inför en intervjusituation. Innehåller ofta en genomgång av mediernas spelregler, företagets budskap samt praktiska övningar framför mikrofon och videokamera.

Medvetet universum Benämning på det totala antalet personer som är medvetna om att de kan ta emot en radio- eller tv-sändning. Se även Universum.

Micro-site Benämning på en tillfällig sida på Internet som är kopplad till ett visst evenemang eller en kampanj.

Misspass Brister i återgivningen av de olika färgerna vid flerfärgstryck.

Mittvagn En tidnings mittsektionen som vanligtvis innehåller längre featureartiklar. Jmfr Bakvagn och Framvagn.

MPEG Moving Pictures Expert Group En komprimeringsmetod för ljud och bild.

Murvel Journalistslang för ”reporter”. Kan upplevas som nedsättande.

Målgrupp Grupper av personer, enskilda och övriga intressenter företaget vill nå med sin kommunikation eller kommunicera med.

N

Nerryckare Förtydligande rubrikrad under en huvudrubrik. Jmfr Dårrad.

Nettoräckvidd Det totala antalet unika personer som har läst, lyssnat eller tittat på ett specifikt medie under en viss period. Varje individ räknas bara en gång och nettoräckvidden kan endast öka då

en ny tittare/läsare/lyssnare/surfare tillkommer. Jmfr Bruttoräckvidd.

Nyckeljournalister De viktigaste journalisterna som bevakar företagets produkter, tjänster och/eller bransch.

Nyckelmedier De viktigaste medierna som utgör kanaler till företagets målgrupper.

Nyhetsbrev En periodisk publikation som distribueras till utvalda målgrupper eller prenumeranter. Exempel på nyhetsbrev kan vara kundtidningar eller interntidningar.

Nyhetschef Även Redaktionssekreterare. Arbetsledare för reportrar och fotografer på dagstidningar, tidskrifter och etermedier. Benämns ibland redaktionssekreterare. Samlar in uppgifter om händelser som ska bevakas och tips och annat material via allmänheten, eller redaktionella medarbetare och fördelar arbetsuppgifter på reportrar och fotografer.

Nyhetsgrafik En förtydligande illustration eller ett diagram i anslutning till en nyhetsartikel. Tas ibland fram som komplement till ett pressutskick.

Nyhetsvinkel Även Vinkel eller krok. En nyhet kan ges flera olika nyhetsvinklar (aspekter) beroende på vilken eller vilka målgrupper nyheten ska vara relevant för.

Nyhetsvärdering Redaktionens värdering av hur viktig och relevant en nyhet är för mediets publik. Varje PR-aktivitet bör genomgå samma värdering innan genomförande.

O

Off the record Information som lämnas till en reporter i förtroende ”efter det att bandspelaren har stängts av”. Stor försiktighet bör iaktagas vid detta i och med att all information som delges en reporter i samma stund ”ägs” av denna.

Offentlighetsprincipen Laglig rätt för alla att ta del av innehållet i allmänna offentliga handlingar. Regleras genom tryckfrihetsförordningen.

One-to-one Enskild intervju.

Outside Broadcasting Även OB. Sändning/överföring av ljud- och bildsignaler från en plats utanför studion där ett tv-program spelas in. Ofta används en så kallad OB- buss som innehåller personalen och all teknik som krävs för sändning.

Out-of-home-viewing Tv-tittande som sker på annan plats än i hemmet.

Overnight-rapporter Rapporter som visar gårdagens tv-tittarsiffror.

P

PA Se Public Affairs.

Packningsgrad Andelen sidor som innehåller reklam i relation till totala antalet sidor i en tidning.

Penetration Mått på det antal individer som ett visst media når.

People meter Mätmetod för att mäta tv-tittande. Ett urval av befolkningen väljs ut och förses med en speciell fjärrkontroll. Fjärrkontrollen är kopplad till en dator som registrerar tittandet ner till minutnivå.

People Using Radio PUR Mått på det antal personer som har sin radio påslagen vid ett givet tillfälle och därför räknas som lyssnare.

People Using Television PUT Mått på det antal personer som vid en given tidpunkt har sin TV påslagen.

Person-PR PR med en person som avsändare istället för ett företag eller en organisation.

Pitch Upphandlingsprocessen för ett projekt eller uppdrag hos en PR- eller reklambyrå. Används även synonymt med införsäljning av en nyhet till en redaktion eller journalist.

Pixel Den minsta beståndsdelen av en digital bild.

Playlist Benämning på det urval av musik som en radiostation sänder.

Plocklista Redaktionell sida med många smånyheter och notiser.

Plugg Mindre illustration som används som utfyllnad.

Podcast Även Poddsändning, Poddradio eller Podcasting. En metod att publicera (och prenumerera på) ljudfiler eller film via Internet. Ordet ”podcasting” är en sammanslagning av ”pod” (syftar på mediaspelaren iPod) och engelskans ”broadcast” (sändning).

Population Benämning på den grupp av individer som en undersökning avser att representera.

Popup Ett annonsformat på Internet. En popup är en html-sida som öppnas i ett nytt fönster när man kommer in på sajten.

PR Förkortning för Publika Relationer eller Public Relations. Kan definieras som ”konsten att etablera relationer med, bygga upp och bibehålla ett förtroendekapital hos, och nå ut med sitt budskap till de målgrupper som på ett eller annat sätt påverkar eller kan komma att påverka företaget.”

Pratminus Även Talstreck. Ett längre bindestreck som markerar ett uttalande i artiklar.

Pressmapp Även Presskit. Samlat pressmaterial, ofta i en mapp, inför ett möte med en journalist eller, pressaktivitet eller mässa etc. Innehåller vanligen de senaste pressmeddelandena, fakta- och bildmaterial, bakgrundsinformation och kontaktinformation.

Pressmeddelande Även Pressrelease Ett meddelande om en nyhet som skickas till utvalda medier för kännedom.

Pressresa Studieresa för journalister med syfte att åskådliggöra en del av ett företag som inte låter sig visas på annat sätt eller bäst upplevs på plats.

Pressklipp Urklippt eller inscannad artikel.

Presskonferens Även Pressträff. Sammankallande av möte med relevanta medier för att berätta om en nyhet eller för att förtydliga utveckligen av ett viktigt skeende. Används med försiktighet och endast då nyheten eller skeendet i fråga bedöms vara av stort allmänintresse och/eller inte kan framföras på annat sätt.

Presswebb Även Pressida Del av hemsida vars innehåll främst riktar sig mot journalister. Innehåller vanligen ett pressmeddelandearkiv, bildarkiv, pressklipp och kontaktinformation till företagets talespersoner.

Pressvisning Pressträff där företagets produkter eller tjänster visas upp.

PR-Plan Strategiskt dokument som beskriver när, hur och varför PR-arbetet ska genomföras.

Primetime Den tid då radio- och tv-stationer har flest lyssnare/tittare. Brukar vara mellan klockan 19 och 22 för tv- sändningar.

Programlogg Information till övriga medier från tv-kanalerna med exakta programnamn och start- och sluttider för programmen.

Programpublik Det totala antal individer (genomsnittligt eller ackumulerat) som har sett eller hört ett radio- eller tv-program.

Programräckvidd Mått på det antal personer som sett minst tre minuter av ett tv-program.

Publikandel [eng. Share] Den procentuella andelen en viss kanal eller ett specifikt program har av samtliga som hör på radio eller tittar på TV vid en viss tidpunkt. Beräknas som rating/total publik.

Publikomsättning [PO] Ett mått som anger hur många gånger publiken byts ut under en bestämd tidsperiod. Används mest i radiosammanhang.

Public Affairs/Opinionsbildning [PA] PR-disciplin som syftar till att främja kontakten med beslutsfattare och politiker samt påverka samhällets organ och myndighetssfären.

Public service På uppdrag av staten tillhandahåller public servicebolaget (som exempelvis Sveriges Television) ett utbud som ska vara rikstäckande, politiskt och kommersiellt oberoende, med inslag även för kulturella och språkliga minoriteter. Den främsta finansieringsformen för verksamheten är licensavgifter.

Publiknivå Ett mått som anger hur många som lyssnar på en radiokanal vid en given tidpunkt.

Puff En kort text på en tidnings förstasida som gör reklam för en artikel inne i tidningen. Jmfr Trailer.

Punkt Typografisk måttenhet. Storlek på bokstäver.

Q

Q&A Frågor och Svar Sammanställning av frågor (”vanliga” och obekväma) med lämpliga svar. Används som stöd för talespersoner inför intervjutillfällen samt i krissituationer.

R

Raster Små punkter som tillsammans bildar en tryckbar bild.

Rating Tittarsiffra. Den procentuella andelen av en fördefinierad målgrupp som ser ett visst tv-program vid en given tidpunkt. Ratingen baseras på det genomsnittliga antalet tittare under hela programmets gång. Till exempel om 18-nyheterna i SVT erhåller en rating på 55, så innebär det att 55 procent av alla i den fördefinierade målgruppen (t ex kvinnor mellan 27 och 35 år) tittade på programmet.

Reach Se nettoräckvidd.

Redigerare Den redaktionella medarbetare som läser igenom journalisternas texter, rättar dem, väljer ut bilder och placerar text och bild på tidningssidorna (gör layout).

Relevans Mått på om rätt frågor har ställts till rätt individer (urval) vid en undersökning.

Reliabilitet Mått på om metodiken vid en undersökning verkligen ger tillförlitliga resultat.

Respondent Benämning på en person som besvarar frågor i en undersökning. Se även IP.

Royalty Ersättning som utgår till upphovsrättsinnehavare (musiker, författare med flera) då man använder deras verk.

RS Standardiserat mått för distributionssiffror för huvudsakligen gatisutdelade medier.

RSS Rich Site Summary Även RSS-flöde. En samling filformat som används av bland annat nyhetssidor och bloggar för att tillgängliggöra webbinnehåll och multimedia. Särskilda program (RSS-läsare) installeras på mobiltelefoner eller datorer (flera webbläsare har RSS-läsare förinstallerade) och möjliggör för användaren att prenumerera på nyheter och inlägg.

Räckvidd Antal nådda individer för ett medie. Se Bruttoräckvidd respektive Nettoräckvidd.

S

Samannonsering Paketlösning för annonsering i fler än ett medie.

Satellituniversum Benämning på det totala antal personer som har möjlighet att se satellitsända tv- kanaler. Se även Universum.

Satsyta Den del av en pappersyta som går att trycka på.

Scipta Den person som biträder producenten vid planering och inspelning av ett tv-program.

Share En tv-kanals andel av den totala tv-publiken.

Sidvisning När en webbsida hämtas mäts detta som en sidvisning.

Site eller sajt Ett annat ord för webbplats.

Sitemap Även Sajtkarta. En sida som innehåller en organiserad lista av länkar till samtliga sidor inom en webbplats.

Slot Benämning på en tidsperiod i en tv-tablå.

Speaker Benämning på en person som talar in radioreklam etc.

Spot Reklaminslag i radio eller TV.

Standardavvikelse När man i en undersökning gör ett urval av populationen anger standardavvikelsen säkerheten i att urvalet speglar verkligheten. Om den totala populationen undersöks förekommer ingen standardavvikelse.

Storyboard Benämning dels på de planeringsmöten som hålls inför varje utgåva av en tidning och dels en scenbeskrivning av ett filmmanus eller innehållsbeskrivning till en webbsida etc.

Strippad tablå Benämning på då samma tv-serie har samma plats i tablån alla veckans dagar.

Strukturtal Benämning på exempelvis en tidnings läsarprofil, det vill säga hur läsekretsen ser ut i olika avseenden – demografiskt, socioekonomiskt etc.

Ställa Att ställa, exempelvis en artikel, innebär att man lyfter ut den (tar bort den) ur tidningen innan den går till tryck.

Sweeper Benämning på en ljudlogotype eller radiostationsinformation etc, utformad så att den kan läggas ovanpå musik.

Sökoptimering Även sökmotoroptimering. Optimering av en webbsida/sajt för att komma högt upp i sökmotorernas resultatlista.

Sökord Ord framtagna för att generera mer trafik till en webbsajt.

T

Tabloid Benämning på ett tidningsformat som främst används av kvällspressen. Jmfr Brodsheet.

Talesmannapolicy Anger vem som uttalar sig om vad i företaget. Jmfr informationspolicy.

Talesperson Även Talesman. Person med ansvar att uttala sig i vissa definierade sammanhang inom företaget.

Teckensnitt Se Typsnitt.

Tekniskt Universum Benämning på det totala antalet personer eller hushåll som har möjlighet att ta emot en tv-sändning.

Terrestriell TV Tv-sändningar som distribueras via marknätet.

Tidskrift Dels populärtidskrift vars innehåll karaktäriseras av underhållning och förströelse, dels facktidskrift vars innehåll behandlar en bestämd yrkesbransch eller ett ämnesområde eller vänder sig till till en speciell intressegrupp och dels tidskrift som utges av en förening eller organisation (medlemstidskrift).

TIFF Tagged Image File Format Vanligt filformat för digitala bilder.

Tipsmail Ett nyhetstips som skickas direkt till en journalist via e-post.

Tittarandel Se Share

Tittare De personer som verkligen har tittat på en tv-kanal under en given tidsperiod. Att bara ha tillgång till kanalen räcker inte för att räknas som tittare.

Tittartid Den totala tid en person har ägnat åt att titta på TV eller på en viss tv-kanal.

TOM Technical Operating Manager Den person som är ansvarig för tekniken under en tv- sändning/inspelning.

Top-of-mind Benämning på det varumärke som en person först kommer att tänka på när hon tillfrågas om en specifik varu- eller tjänstekategori.

Tracking Benämning på en återkommande statistisk mätning som gör det möjligt att jämföra utvecklingen över tid.

Trailer Reklam för egna redaktionella inslag på radio eller TV.

Tredjepartskommunikation Kommunikation till fördel för företaget genom tredje part t ex en nöjd kund eller oberoende organisation.

TS-upplaga TS-upplagan är ett standardiserat mått för upplageredovisning för svenska dagstidningar och tidskrifter. Den anger den genomsnittliga upplaga för redovisad period.

Typometer En sorts linjal som används av journalister/redigerare för att mäta om en text går in i tidningen. Linjalen är graderad i cicero, punkter och centimetrar.

Typsnitt Ett annat ord för Teckensnitt, det vill säga bokstävernas utformning/design.

Täckning Se Penetration.

Täckningsområde Benämning på det geografiska område som en radiostations sändningar täcker (når ut till).

U

U-sväng Benämning på en ”ritning” över en tidning. Ritas upp i form av ett ”U”. Jmfr Utskjut.

Undersöknings-PR Även Researchbaserad PR. Undersökningar som genomförs för att skapa uppmärksamhet kring en fråga eller produkt/tjänst.

Universum Benämning på det totala antal personer som kan se en viss tv-kanal eller höra en viss radiokanal. Jmfr Medvetet universum, Satellituniversum och Tekniskt universum.

Uppföljningsnyhet Nya infallsvinklar eller fakta till en tidigare nyhet.

Upplaga Använd för att definiera olika tidnings- eller bokupplagor. Kan exempelvis uttryckas som tryckt upplaga, reviderad upplaga, TS-upplaga, såld upplaga, prenumererad upplaga, lösnummerupplaga etc.

URL Uniform Resource Locator Webbadress.

Urval Görs (oftast) slumpmässigt med hjälp av statistiska metoder för att få fram en population som är representativ för hela befolkningen eller delar därav. Urvalets intervjusvar förväntas ge en rättvisande bild av befolkningens åsikter.

USP [Unique Selling Proposition]. Det som utmärker och särskiljer en viss produkt eller tjänst från konkurrenternas produkter eller tjänster. Jmfr Emotional Selling Point.

Utskjut Benämning på en ”ritning” över en tidning där även annonserna är utritade, Jmfr U- sväng.

V/W

Validitet Mått på om en undersökning verkligen mäter det man har för avsikt att mäta.

VB Förkortning för videoband.

Veckolyssning Benämning på det totala antalet personer som har lyssnat till en radiostation/kanal någon gång under veckan.

Versal Stor bokstav. Jmfr Gemen.

Wiki En webbplats där sidorna kan redigeras av besökarna själva. Wikisystem används huvudsakligen till faktadatabaser (encyklopedier), projekt, bloggar eller communities (nätmötesplatser). Exempel på stora svenska wikier är Wikipedia (http://sv.wikipedia.org) och Susning.nu (http://susning.nu).

Visit Benämning för besök på en hemsida. Besöket beräknas som ett unikt eller flera olika beroende på hur lång tid som har förflutit mellan nedladdningarna av den aktuella sidan. Tidsintervallet varierar vanligtvis mellan 30 och 60 minuter.

Visitor Benämning för en besökare av en hemsida. Två visitors kan vara en unik användare som besökt hemsidan vid två olika tillfällen osv. Se Visit.

Webbsida Ett annat ord för hemsida eller webbplats. Se även Site.

VNR Video News Release Rörligt pressmaterial som skickas till tv- redaktioner för att bildsätta (framtida) nyhetsinslag.

Voice-over Benämning på en (ofta i efterhand) pålagd röst som läser upp budskap i radiosändningar eller till tv-bilder.

Vänsterkryss På morgontidningarna placeras förstanyheter (den viktigaste nyheten) i övre vänstra hörnet på förstasidan – i vänsterkrysset.

Z

Zapping Benämning på det en tittare gör då hon byter tv-kanal (ofta i samband med att reklaminslag kommer).

Zipping Benämning på då en tittare snabbspolar förbi ett reklaminslag i videoinspelade tv- program.

Överingress Benämning på en ingress (ofta i kraftig stil) som inleder en artikelserie.

© 2009 Copyright: Bernd Schmitz

Mångfaldigande av innehållet i PR-handboken, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrätt förbjuden utan medgivande av författaren.

Telefon

+46 (0)70 931 40 50